Trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường Mầm non, bao gôm:

a) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các hội đồng (Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật).       
           b) Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.

c) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn..